כרטיס מאויר עם הוראות לשימוש

תכולה
(לכל בדיקה)

מבחנת מיצוי ארוזה מראש

מטוש

קסטה

הנחיות לשימוש

שקית לחומרים בילוגיים מסוכנים

כרטיס מאויר עם הוראות לשימוש

לפני שתתחיל את הבדיקה, אנא קרא את שלבי התפעול בעיון.

1.    הליך איסוף הדגימה

הוצא את המטוש מאריזתו.

מטוש אפי

1.1.    הכנס את כל הקצה הסופג של המטוש לתוך הנחיר, אך אין להכניס את המטוש יותר מ-1.5 ס"מ לתוך האף.

1.2.    סובב לאט את המטוש באופן מעגלי כנגד החלק הפנימי של הנחיר, לפחות 4 פעמים, במשך 15 שניות סה"כ.
הקפד לאסוף כל נקז אפי שעשוי להימצא על המטוש.

1.3.    הוצא בעדינות את המטוש, והשתמש באותו מטוש כדי לחזור על השלבים בנחיר השני.

מטוש אפי-לועי

2.1.    הכנס את המטוש לתוך הנחיר, עד שיגיע אל פני השטח של החלק האחורי של הלוע האפי.

2.2.    סובב לאט, ודחוף את המטוש עד להתנגדות ברמת קונכיות האף.

2.3.    סובב את המטוש מספר פעמים כנגד דופן הלוע האפי.

מטוש לוע-פומי

3.1.    הכנס את המטוש לחלל הפה והימנע ממגע עם הלשון, השיניים, הלחיים או החיך.

3.2.    לאחר שתגיע ללוע הפומי, שפשף את המטוש כנגד הדופן האחורית במשך 10-15 שניות.

הוצא את המטוש לאחר איסוף הדגימה.

מטוש אפי

מטוש אפי

מטוש לועי-פומי

 2.  הליך הכנת הדגימה

  1. הוצא את מבחנת המיצוי הארוזה מראש מהערכה.
  2. החזק את מבחנת המיצוי הארוזה מראש כשפתחה כלפי מעלה ונער את המבחנה 2-‏3 פעמים.
  3. הסר את המכסה הסגול מהמבחנה.
  4. הכנס את המטוש לתוך המבחנה וסחט את הקצה הסופג של המטוש דרך המבחנה.
  5. שבור את המטוש ושים אותו בשקית לחומרים ביולוגיים מסוכנים.
  6. סגור את המבחנה במכסה הסגול.

מטוש אפי

שקית לחומרים ביולוגיים מסוכנים

מטוש לועי-פומי

3.      הליך הבדיקה

  1. הוצא את הקסטה מהאריזה והנח אותה אופקית על השולחן. תעד את הנתונים הקשורים לדגימה.
  2. הסר את המכסה הלבן של מבחנת המיצוי הארוזה מראש.
  3. טפטף 2-3 טיפות של נוזל השטיפה של המטוש לתוך באר הדגימה במאונך לבאר הדגימה.
  4. קרא את התוצאה 15 דקות לאחר הוספת נוזל השטיפה. אין לפרש את התוצאה לאחר 30 דקות.

4.      פיענוח התוצא

חיובית

שני קווים צבעוניים מופיעים באזורים T ו-C.

שלילית

רק קו צבעוני אחד מופיע באזור C.

לא תקפה

אף קו צבעוני לא מופיע באזור C.

 

תוצאה שתתפרש לאחר 30 דקות תהיה לא תקפה.

לאחר הבדיקה, השלך את כל הפסולת לפח לחומרים ביולוגיים מסוכנים.