ידוע לי שכל מידע אישי ו/או רפואי שאמסור לחברה לרבות תוצאות הבדיקה יישמרו במאגר המידע של החברה ו/או יועברו למזמינה והנני נותן את הסכמתי לכך למרות שלא קיימת לי כל חובה, הנני מאשר בזאת כי ידוע לי שקיימת לחברה חובה לדווח למשרד הבריאות ו/או לכל משרד ממשלתי אחר אודות תוצאות הבדיקה ולהעביר את המידע המצוי בידיה והנני נותן את הסכמתי המפורשת לכך, על כל המשתמע מכך.